Terms of Trade

Terms and conditions osCommerce by Holbi

I henhold til loven om angrefrist, har du mulighet til å returnere varen(e) innen 14 dager etter at du har mottatt varen. Det vil si at du har rett til å bytte eller sende varen i retur innen 14 dager etter at du har mottatt varen, - under forutsetning av at varen ikke er brukt eller eller ikke kan selges som ny. Produkter som regnes som tilvirkningskjøp, kreves det at kunde dekker utført arbeid og medgåtte materialer.

Dersom du avbestiller, skal du ha tilbake det du har betalt. Fraktomkostninger begge veier dekkes av kjøper. Du må behandle varen forsiktig og ikke bruke den, slik at den kan leveres i vesentlig samme stand som da du mottok den. Dersom varen blir skadd eller ødelagt på grunn av forsømmelse fra din side, risikerer du å miste avbestillingsretten.

Iwill Norge AS belaster deg med kr 550,- dersom du ikke løser ut pakken din på postkontoret.

Dersom du benytter deg av angreretten i forbindelse med et tilvirkningskjøp (hos oss er dette PC/Server/Lagrinssystem som blir tilpasset etter kundenes ønsker via vår nettside eller via konsultasjon med selger), så er du pliktig til å betale de ekstra kostnadene som påbeløper for utført arbeid og medgåtte materialer (jf. Angrerettloven §16 første ledd). 

Dersom du ikke henter PC-en du har bestilt, vil det påløpe vesentlige kostnader. Dette er kostnader i forbindelse med produksjon, installasjon, testing, re-engineering og ligger i størrelsesorden kr 2.500,- til kr 6.500,-.

Generelt
Dersom du oppdager et problem eller en skade på forsendelse, innpakningen eller innholdet som kan ha fremkommet under transport til deg, må dette meldes oss snarest. Er det en utvendig feil, ta kontakt med Posten. Før feil meldes til Iwill Norge AS, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Iwill Norge AS melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Lovverket henviser til at du gjør ting "innen rimelig tid" og vi tillater oss å tolke dette i denne sammenheng som mindre enn 10 virkedager fra du har fått mottaksmeldingen eller hentet produktet. I enkelte tilfeller vil Iwill Norge AS forbeholde seg retten til å videreformidle returbehandlingen til produsent.

Avhjelp
Dersom mottatt vare har feil eller mangler, kan kjøper på visse vilkår gjøre gjeldende en rekke mangelsbeføyelser (eks. å holde kjøpesummen tilbake, retting, omlevering, prisavslag, heving og erstatning) etter kjøpsloven, jfr. kjøpsloven. §§30 flg (Kjøpsloven gjelder for alle varer). Dette forutsetter imidlertid at kjøper reagerer innen visse frister. I forbrukerkjøp er reklamasjonsfristen som utgangspunkt to år etter at kjøper mottok varen. Dersom varen eller deler av varen er ment å vare vesentlig lenger enn to år, utvides reklamasjonsfristen til fem år. Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av bevismessige årsaker bør meldingen gis skriftlig (e-post). Det bør fremgå av meldingen (reklamasjonen) hvilke mangelsføyelser kjøper ønsker å gjøre gjeldende. Ved reklamasjoner som skyldes feil, eller mangler ved produktet, skal tjenesteyter bære alle kostnader forbundet med kjøpet, herunder utgiftene for tilbake transport. Varen skal sendes på billigste fraktmåte ihht postens frakter. Dvs at varen skal sendes som Servicepakke eller Norgespakke. Ikke send varen som brevpost.

Angrerett
Det er Lov om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (Angrerettloven av 1. desember Nr. 105 2000) som gjelder hos Iwill Norge AS. Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at selger har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven og varen og angrerettskjema er mottatt. Dersom selger ikke oppfyller opplysningsplikt, eksempelvis unnlater å overlevere det obligatoriske angrefristskjemaet senest ved levering av varen, utvides fristen til tre måneder. Forbruker må gi melding til selger dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldinger, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig (e-post eller pr. post).

Hvis du benytter deg av angreretten skal du ha tilbake det du har betalt (alle kostnader som faktisk er belastet kunden, herunder porto, ekspedisjonsgebyr og postoppkravsgebyr), og selger skal ha tilbake varen. Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter selger seg å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid forbruker bære, med mindre selger har misligholdt avtalen eller selger i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). Varen returneres i salgbar stand (dersom ikke mottatt skadet) sammen med leveringsdokumentene du mottok med varen.

OBS - I henhold til den reviderte agrefristloven, skal kunden dekke returfrakt. Du blir samtidig gjort oppmerksom på at det kan oppstå tilfeller der du må kompansere for verditapet produktet har hatt som følge av din undersøkelse av produktet.

Angrefristens utgangspunkt 
Opplysninger i henhold til angrerettloven kapittel 3 er mottatt på forskrevet måte når kravene i §9 jf. §7 er oppfylt og dette skjemaet er mottatt ferdig utfylt med de opplysningene selgeren skal fylle ut. Se utdrag fra §§9 og 7 nedenfor.

§9. Opplysningsplikt ved avtaleinngåelse. I forbindelse med inngåelse av en avtale skal forbrukeren motta følgende opplysninger lesbart og lagret på papir eller annet varig medium som forbruker råder over:
Opplysningene som nevnt i §7 første ledd bokstav a-f
Vilkårene og framgangsmåten for, samt virkingene av å benytte angreretten
Opplysninger om eventuell ettersalgsservice og gjeldende garantivilkår
Vilkår for oppsigelse av avtalen dersom den er tidsubegrenset eller av mer enn ett års varighet Bekreftelse av bestillingen. Ved kjøp av varer skal forbrukeren motta opplysningene snarest ved levering. Ved avtaler om varer som skal leveres til en annen en kjøperen, kan det avtales at opplysningene skal gis først etter levering av varen. Opplysningene etter bokstav b-e skal uansett gis etter avtaleinngåelsen, selv om de er gitt på denne måten tidligere

§7. Opplysninger før avtaleinngåelsen. Før det blir inngått en avtale skal forbrukeren motta opplysninger som forbrukeren har grunn til å regne med å få, herunder opplysninger som forbruker har krav på etter annen lovgivning. Forbrukeren skal i alle fall ha opplysninger om:
Varens eller tjenestens viktigste egenskaper
De totale kostnadene forbrukeren skal betale, inklusiv alle avgifter og leveringskostnader, og spesifikasjon av de enkelte elementene i totalprisen.
Om forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) eller ikke Alle vesentlige avtalevilkår, herunder om betaling, levering eller annen oppfyllelse av avtalen samt om avtalens varighet når avtalen gjelder løpende ytelser
Selgerens eller tjenesteyterens navn og adresse
Tidsrommet tilbudet eller prisen er gyldig i

Garanti
Garanti gis av produsent, distributør eller forhandler og gjelder alle feil på produktet som ikke er utøvet av bruker med vilje eller uaktsomhet. Norge har et av de strengeste og mest omfattende lovverk rundt salg til forbruker i verden. Når lovverket er omfattende, så påløper det også en del plikter og formkrav begge parter må forholde seg til. Lover som omhandler forbrukerkjøp er blant annet kjøpsloven, angrefristloven og markedsføringsloven. Se www.lovdata.no for lovtekster.

Iwill Norge AS er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett, fra Iwill Norge AS side.